ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Όλα τα έγγραφα αυθεντικά και επικυρωμένα.
 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά (πχ η υπηρεσία μεταφράσεων του ΥΠ.ΕΞ.)
 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να τα έχετε μαζί σας (τουλάχιστον 3 αντίτυπα το καθένα).

Απαραίτητα έγγραφα (για κάθε μέλος):

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Ποινικό μητρώο (τελευταίων 6 μηνών για το τελικό στάδιο (μαζί με τις ιατρικές εξετάσεις),
 • International δίπλωμα οδήγησης (αν οδηγείτε, ακόμα και για να νοικιάσετε),
 • Πιστοποιητικό γάμου (αν υπάρχει),
 • Απολυτήριο Επαγγελματικού λυκείου (vocational school),
 • Απολυτήριο ΙΕΚ, ΤΕΙ, πανεπιστημίου κλπ (όσα υπάρχουν)
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει την προϋπηρεσία τουλάχιστον των τελευταίων 2 ετών, εάν έχετε περισσότερη καλό θα ήταν να την προσκομίσετε.